Консултант за строителни услуги

Контролът и мониторингът на качеството при строителните процеси са от изключително значение, имайки предвид, че и минимален „недостатък“ в проекта би могъл да причини сериозни проблеми.

Инвеститорски контрол

Инвеститорският контрол е лице, което се наема от възложителя и е негов представител пред изпълнителя.

Строителен надзор

Дейността „строителен надзор” включва контрол над строителния процес и изготвяне на необходимата документация до въвеждането на обекта в експлоатация.

Консултантска дейност

Консултантски услуги в сферата на прединвестиционните проучвания, проектирането, строителството и въвеждането на строежите в експолатация.

Удостоверение за търпимост

Експертизи относно законността на извършеното строителство и да дава становища по възможността за узаконяване на всички видове строежи.